zaterdag 9 juli 2022

Nieuwe subsidieregeling voor ventilatie op scholen is gepubliceerd

Bron: Staatscourant 30-06-2022 

Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 24 juni 2022, nr. PO/33175747, houdende regels voor subsidieverstrekking voor het verbeteren van ventilatie in scholen door het bieden van maatwerk (Maatwerkregeling ventilatie op scholen) Maatwerkregeling ventilatie op scholen (OCW) Publicatie 30 juni 2022: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-17391.html Eerste openstelling: 18 juli 2022 via www.dus-i.nl Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/30/wiersma-%E2%82%AC140-miljoen-voor-extra-aanpak-verbetering-ventilatie#:~:text=Maatwerkregeling%20ventilatie%20in%20scholen&text=Deze%20regeling%20is%20bedoeld%20om,financiering%20vanuit%20het%20Rijk%2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-en-ventilatie-schoolgebouwen

vrijdag 8 juli 2022

Kabinet scherpt energiebesparingsplicht aan

 BRON: BZK

De energiebesparingsplicht is het belangrijkste instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. De plicht wordt uitgebreid door ook grote energiegebruikers, inclusief deelnemende EU-ETS bedrijven, vanaf 2023 te verplichten hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO 2 - uitstoot te reduceren. En er wordt gekeken om de plicht uit te breiden naar de glastuinbouw. Ook gaat er meer bevoegdheid en middelen naar de omgevingsdiensten om hierop te kunnen toezien. Ten slotte worden de lijsten met erkende energiebesparende maatregelen per sector geactualiseerd. Dit schrijft minister Jetten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. 

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Energiebesparing is zeker nu van cruciaal belang. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet te produceren, te betalen of te importeren. Bedrijven kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat is ook goed voor de energiekosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit Rusland.” Toezicht en handhaving De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De benodigde regelgeving hiervoor, evenals de geactualiseerde lijsten met Erkende Maatregelen, zullen deze zomer geconsulteerd worden. Met de uitbreiding van grote energiegebruikers en het verduurzamen van het energiegebruik is het besparingspotentieel ongeveer 19 petajoule aardgas- en 7 petajoule elektriciteit in 2030. Dit is ongeveer 1,2 megaton CO 2 -reductie. De uitbreiding naar EU ETS-bedrijven leidt daar bovenop tot 2 megaton CO 2 reductiepotentieel. Hier komt het geschatte effect van de extra inzet op toezicht en handhaving nog bovenop. Voor de handhaving van de energiebesparingsplicht is het belangrijk dat er voldoende capaciteit is bij omgevingsdiensten. Sinds 2019 is er € 19,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de periode 2022-2026 wordt € 56 miljoen beschikbaar gemaakt voor het versterken van de omgevingsdiensten. Om het toezicht te verbeteren past het Kabinet het zogenoemde basistakenpakket van de omgevingsdiensten aan en kunnen ze de energieverbruiksgegevens bij netbeheerders opvragen. Zo hebben de omgevingsdiensten altijd toegang tot de juiste informatie. Inzet op besparing Het kabinet zet vol in op energiebesparing. Zo is in de eerste vijf maanden van dit jaar een derde minder gas verbruikt ten opzichte van voorgaande jaren. De energiebesparingscampagne ‘Zet ook de knop om’ is inmiddels geactualiseerd met besparingsadviezen voor bedrijven en huishoudens die specifiek op de zomerperiode zijn gericht. In de week van 11 juli wordt de campagne uitgebreid met radio-spots. Voor kleine ondernemers heeft het ministerie van EZK een interactieve MKB-adviestool ontwikkeld. Met deze tool, die beschikbaar is via www.zetookdeknopom.nl/bedrijven, kunnen ondernemers op een gemakkelijke manier in kaart brengen welke mogelijkheden en verplichtingen er zijn om hun bedrijf te verduurzamen én welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn. Onlangs kondigde het kabinet aan nationale besparingsdoelen te verkennen. Nederland heeft daarnaast vorige week in Europa aangegeven ambitieuze doelen te stellen via de Energie-Efficiëntierichtlijn. Tijdens de Energieraad is tussen lidstaten een akkoord bereikt om in 2030 9% minder energie te verbruiken in Europa ten opzichte van het geschatte verbruik in dat jaar. En er is een bindend jaarlijks doel voor ieder land om trapsgewijs naar 1,5% energiebesparing toe te werken. Deze onderhandelingen worden nog voortgezet in de Europese trilogen.

Following companies are interested in working with Dutch partners on the subject "Textile" (27-2022)

Source: Enterprise Europe Network week 27-2022

Following companies and research institutions are looking for a commercial or technical co-operation with other international companies on the field ofmobility in various stages of development. Please find more information by clicking the profile of your interest.

If you would require further information or would like to express your interest, please contact your local Enterprise Europe Network support office with the profile title and reference, free of charge that can be found on this page Enterprise Europe Network Branches


Title of ProfileCountryTypePublish Date
Innovative Romanian textile company based on development of patterns and prototypes, and production of new fabrics or ...RomaniaBus. Offer2021-07-07
Romanian manufacturer of handmade silver jewellery seeks international business partners under distribution agreementsRomaniaBus. Offer2021-01-08
An Indian garment design company is looking for partners to associate with under a distribution services agreement.IndiaBus. Offer2021-07-08
Japanese company seeks distributors and agents to distribute their GPS-compatible footwear for dementia patientsJapanBus. Offer2020-07-14
Japanese SME manufacturing ergonomically superior flip-flops seeks EU partners for distribution, manufacturing, and ...JapanBus. Offer2020-07-15
German company specialized in trading with any apparel supply for all age groups and gender is looking for sales ...GermanyBus. Offer2020-07-16
An Italian company specializing in historical haute couture dresses and costumes offers manufacturing agreements.ItalyTech. Offer2021-07-13
Romanian manufacturer of dresses seeks international business partners under distribution agreementsRomaniaBus. Offer2021-07-13
COVID-19: Czech company offers professional protective half-masks without expiratory valve with set of nano filters and ...CzechiaBus. Offer2021-07-13
A Romanian company specialized in business sales and acquisitions is looking for partners under outsourcing agreementsRomaniaBus. Offer2021-01-14
An Italian clothing manufacturer offers its services under manufacturing agreementsItalyBus. Offer2021-07-13
The UK designer and manufacturer of an innovative range of sustainable shapewear seeks distributorsUnited KingdomBus. Offer2021-07-14
Nanoceramic coating for light alloys, superior to anodising and plasma electrolytic oxidation (PEO)United KingdomTech. Offer2021-01-18
A Ukrainian manufacturer of women's outerwear is looking for distributors, commercial agents and offers manufacturing ...UkraineBus. Offer2020-07-23
Armenian producer of souvenirs, decorative pillow covers, as well as tablecloths & napkins is looking for distribution ...ArmeniaBus. Offer2021-07-19
Romanian textile company manufacturer of work clothing offers its services under manufacturing or subcontracting ...RomaniaBus. Offer2021-07-19
A Croatian company registered for wholesale and retail for textiles and sewing accessories is looking for a partner to ...CroatiaBus. Offer2020-07-24
A Ukrainian company that produces wool blankets is looking for distributorsUkraineBus. Offer2021-07-19
Armenian producer of textiles is looking for distributors, commercial agents, or manufacturing agreementArmeniaBus. Offer2020-07-24
Polish casual shoes offered under commercial agency and distribution services agreementsPolandBus. Offer2021-07-19
A Czech firm specialised in precision machining is searching for manufacturing and subcontracting agreements in Central ...CzechiaBus. Offer2021-01-21
A Swedish textile design startup looking for distributors, sustainable fashion brands and event organizersSwedenBus. Offer2021-07-20
Italian pillow manufacturer seeks commercial partnersItalyBus. Offer2021-07-21
French company is looking for a commercial agreement with technical assistance for its innovative quick changer filter ...FranceTech. Request2021-01-22
A Polish textile company offers production capacity to garment designers under manufacturing or subcontracting ...PolandBus. Offer2021-07-21

Cleantech & MVO related links

Enterprise Europe Network - Automotive

Enterprise Europe Network - Energy